Uvala

Uvala

Logo vertikalni

Uvala krova (uvalni lim)

Građevinska limarija

Uvalni lim (uvala krova) se postavlja na spojeve dva krova ili krova i atike. Izrađuje je se u širinama po zahtjevu kupaca – odnosno geometrije krova.